Vizija ir Misija

 Vizija

Rokiškio Juozo Tumo - Vaižganto gimnazija – moderni, saugi, atvira, demokratiškais principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį paveldą, teikianti pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, mokanti gyventi kaitos sąlygomis, kokybiškai tenkinanti visuomenės poreikius ugdant mokinius, efektyviai organizuojanti ugdymo procesą, patraukli išore ir savo turiniu, darbo metodais, ugdymo kokybe, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti.

Misija

 • sudaryti geras sąlygas siekti aukštos ugdymo kokybės, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio įgimtas galimybes;
 • bendrauti ir bendradarbiauti, būti atviriems visuomenei;
 • kurti saugią aplinką;
 • plėtoti mokinių ir mokytojų saviraišką;
 • grįsti savo veiklą demokratiniais principais;
 • palaikyti glaudžius ryšius su mokinių tėvais;
 • ugdyti sąmoningą bei turinčią tvirtas vertybines nuostatas asmenybę;
 • išryškinti mokinių individualumą, puoselėti jų saviugdą, ruošiant integracijai į visuomenę;

Filosofija

Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas gimnazijos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, planų ir veiksmų suderinamumu bei vientisumu, kūrybingumu ir nuolatiniu atsinaujinimu.

Veiklos prioritetai

 • laisvos, kūrybingos, sugebančios save suvokti ir realizuoti asmenybės poreikių ugdymas;
 • kokybiškų švietimo paslaugų teikimas;
 • bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros kūrimas;
 • ugdymo modernizavimas ir bendruomenės gebėjimo naudotis šiuolaikine technika ir technologija tobulinimas;
 • bendruomenės poreikių tenkinimas;
 • veiksmingas vadovavimas.