Veiklos įsivertinimas

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas suteikia galimybę nustatyti gimnazijoje esamos veiklos būklę, daugiau sužinoti apie savo galimybes, leidžia apsispręsti dėl veiklos tobulinimo krypčių, padedančių gerinti rezultatus. Įsivertinimo rezultatai leidžia pamatyti ir analizuoti gimnazijos pažangą ir jos tendencijas, numatyti ir planuoti pažangos strategiją. Įsivertinimas skatina atkreipti dėmesį į aktualiausius gimnazijos veiklos aspektus, lemiančius ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę, gimnazijos veiklą grindžiančius vertybinius principus, įrodymais grįstų sprendimų priėmimą gimnazijoje. Įsivertinant veiklos kokybę, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V-267 patvirtinta  „Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika“. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo modelį sudaro keturios vertinimo sritys, susijusios priežastiniais ryšiais:

 • rezultatai
 • ugdymas(is) ir mokinių patirtys
 • ugdymo(si) aplinkos
 • lyderystė ir vadyba.

Veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką pasirenka gimnazijos taryba. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą  suplanuoja ir įgyvendina gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė, kuri pasirenka tyrimo metodus, formas, šaltinius, organizuoja respondentų apklausas. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo grupė  vadovaujasi Mokyklų savęs vertinimo instrumentų naudojimo rekomendacijomis (2010 m. NMVA projekto Nr. VPI -2.1-ŠMM -01-V-01-001 „Bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ leidinys), naudojasi instrumentais mokyklų veiklos kokybei vertinti  IQES online Lietuva. Į gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą įtraukiama visa gimnazijos bendruomenė.

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė  supažindina gimnazijos  bendruomenę su apibendrintais veiklos kokybės įsivertinimo rezultatais ir teikia siūlymus dėl veiklos tobulinimo krypčių.

Veiklos kokybės įsivertinimo grupės sudėtis:

 • Grupės koordinatorius – Rita Mauricienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
 • „Romuvos“ padalinio grupės vadovas – Erikas Gaigalas,  istorijos mokytojas,
 • Senųjų rūmų padalinio grupės vadovas – Milda Klimienė, matematikos mokytoja.

Grupės nariai:

 • Indra Kazulėnienė – lietuvių kalbos mokytoja,
 • Violeta Vogulienė –kuratorė, rusų kalbos mokytoja,
 • Valerija Misiūnienė – rusų kalbos mokytoja,
 • Renata Stanišauskienė – geografijos mokytoja,
 • Raimondas Nagelė – istorijos mokytojas.

Ataskaitos:

(informacija ruošiama)