Ugdymo proceso organizavimas

Gimnazija dirba 5 darbo dienų grafiku. Pamokos pradedamos 8 valandą.

Mokslo metai pradedami ir baigiami, mokinių atostogos skiriamos vadovaujantis BUP 5 punkto nuostatomis. Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso trukmė savaitėmis
I - III

06-15 (birželio 15 d.)

36

IV 05-25 (gegužės 25 d.) 33

Pastaba: IV klasių mokiniams, kurie pavasario atostogų metu laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą, atostogų diena perkeliama į artimiausią dieną po atostogų arba į Šimtadienio šventės dieną.

Mokslo metai I-IV klasėms skirstomi pusmečiais:

I pusmetis rugsėjo 1 d. – sausio 19 d.
II pusmetis sausio 22 d. – mokslo metų pabaiga

Mokinių atostogos:

Atostogų pavadinimas Atostogų pradžia Atostogų pabaiga
Rudens 10-30 (spalio 30 d.) 11-03 (lapkričio 03 d.)
Žiemos (Kalėdų) 12-27 (gruodžio 27 d.) 01-03 (sausio 03 d.)
Žiemos 02-19 (vasario 19 d.) 02-23 (vasario 23 d.)
Pavasario (Velykų) 04-03 (balandžio 03 d.) 04-06 (balandžio 06 d.)
Vasaros 06-18 (birželio 18 d.) 08-31 (rugpjūčio 31 d.)
  • Jei oro temperatūra 25 laipsniai šalčio ar žemesnė, į Gimnaziją gali neiti visų klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. Paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, Gimnazijos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo.
  • Gimnazijos ugdymo turinys planuojamas vadovaujantis 2013 m. birželio 13 d. direktoriaus įsakymu Nr.V-204 patvirtinta Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos ugdymo turinio planavimo tvarka (pridedama).
  • Nuo 5 iki 10 dienų per mokslo metus arba mokslo metų pabaigoje vadovaujantis BUP reikalavimais skiriama karjeros planavimui, kultūrinei, pažintinei, turistinei, sportinei ir kt. veiklai. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo proceso dienų skaičių. Veikla siejama su Gimnazijos tikslais, mokinių ugdymosi poreikiais.

Informacija atnaujinta 2017 10 25 dieną