Tikslai ir uždaviniai

1. Gimnazijos tikslai :

 1.1. bendradarbiaujant su tėvais (gobėjais, rūpintojais) išugdyti savarankišką, laisvei pajėgų, atsakingai savo gyvenimą kurtis gebantį žmogų. Siekti išauginti tvirtus dorinius pagrindus ir savarankią pasaulėžiūrą turinčius, visapusiškai išsilavinusius, bendrauti ir bendradarbiauti gebančius, pilietiškai sąmoningus, atsakingus, tvirto charakterio, toliau mokytis ir dirbti pasirengusius, kultūriškai ir ekologiškai susipratusius, kūrybingus ir darnos siekti pajėgiančius jaunuolius ir jaunuoles;

1.2. sudaryti vaikams ir mokiniams sąlygas perimti gimtosios kalbos, tautinės ir etninės kultūros, šiuolaikinių visuomenės ir gamtos mokslų žinių pagrindus, pradinius techninius ir technologinius, praktinės veiklos įgūdžius, Europos religinę ir filosofinę patirtį, perprasti pagrindines politines ideologijas ir ekonomines teorijas, įgyti estetinę nuovoką ir Europos žmogui reikalingus kalbinės komunikacijos gebėjimus, istoriškai pagrįstą Vakarų kultūros supratimą;

1.3. nustatyti mokinio kūrybinius gebėjimus ir pagal tai padėti jam įsigyti profesinę kvalifikaciją ir kompetenciją, atitinkančią šiuolaikinį kultūros bei technologijų lygį ir padedančią jam įsitvirtinti ir sėkmingai konkuruoti tolydžio kintančioje darbo rinkoje, perteikti šiuolaikinės technologinės, ekonominės bei verslo kultūros pagrindus, būtinus šalies ūkio pažangai, konkurencingumui bei subalansuotai raidai laiduoti, sudaryti sąlygas nuolat tenkinti pažinimo poreikius ir tobulėti mokantis visą gyvenimą;

1.4. skatinti vaikų ir mokinių lygybę ir solidarumą su žmonėmis, turinčiais skirtingus gebėjimus, kitokias socialines galimybes nei dauguma, siekti socialinio vaikų ir mokinių solidarumo, išmokyti teikti socialinę paramą artimiesiems.

2. Gimnazijos uždaviniai ir funkcijos:

2.1. puoselėja visas ugdytinio galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;

2.2. skatina ugdytinio savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleidžia ir ugdo įvairius gebėjimus, puoselėja individualybę;

2.3. padeda tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius ir suvokti bendrąsias žmogaus vertybes, puoselėti jų dorą kaip būtiną demokratinės gyvensenos pagrindą;

2.4. užtikrina pagrindinio ir vidurinio ugdymo tęstinumą ir perimamumą;

2.5. formuoja ir įgyvendina mokinių ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individulius ugdymo planus ir bendrąsias programas, paiso mokinių poreikių įvairovės, derindama ugdymo turinį, siūlydama ir taikydama skirtingus mokymo(-si) būdus ir tempą;

2.6. teikia bendrąjį pagrindinį, vidurinį išsilavinimą;

2.7. sudaro vaikams, mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį vaiko ir mokinio saugumą ir asmenybės brandą;

2.8. įvairiomis formomis organizuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymą bendrosiose klasėse, pripažindama jų gebėjimus ir potencines galias, teikia specialiąją pedagoginę pagalbą;

2.9. organizuoja mokinių pavėžėjimą į gimnaziją ir iš jos;

2.10. organizuoja mokinių neformalųjį ugdymą;

2.11. organizuoja ugdymo planuose numatytą tėvų mokamą popamokinę veiklą (kursai, individuali ar grupinė nepamokinė vaikų priežiūra);

2.12. esant finansinėms galimybėms, organizuoja pailgintos darbo dienos grupių darbą;

2.13. atlieka vidinį Gimnazijos auditą;

2.14. vykdo pagrindinės mokyklos baigimo žinių patikrinimą ir brandos egzaminus;

2.15. kuria Gimnaziją, kaip vietos bendruomenės kultūros židinį.