Etosas ir Vertybės

Svarbiausias asmuo gimnazijoje - mokinys. Jo asmens brandos poreikių tenkinimui nukreipta visa gimnazijos veikla.

Rokiškio JuozoTumo - Vaižganto gimnazija:

  • nuolat tobulina savo kompetencijas, kuria ir palaiko partnerystės santykius visoje bendruomenėje, tiria bei vertina savo veiklos rezultatus, planuoja, programuoja perspektyvą.
  • moko mokinius bendrauti ir bendradarbiauti, kritiškai ir savikritiškai mąstyti, kurti, vertinti ir įsivertinti atliekamą veiklą, ugdo mokinių ir viso personalo patriotiškumą, toleranciją, propaguoja sveiką gyvenimo būdą.
  • formuoja mokiniams tausojančius santykius su gamtine ir kultūrine aplinka.
  • ugdo mokinių komunikacinius gebėjimus, savarankiško mokymosi įgūdžius bei poreikius mokytis visą gyvenimą.
  • naudoja lanksčią užduočių diferenciaciją.
  • iškelia strategijas. Jos grindžiamos jautrumu asmenybei bei dėmesiu individualiems poreikiams, mokymuisi, spręsti problemoms bendradarbiaujant, įsivertinant.
  • aplinkos požiūriu siekiama priimti klientams(mokiniams ir jų tėvams) naudingus sprendimus, kritiškai vertinti kaitą, partneriškai bendradarbiauti ir aktyvinti visą gimnazijos bendruomenę.
  • tėvai ir mokiniai gimnazijoje (raštinėje , bibliotekoje) gali susipažinti su visais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.