Veiklos sritys

Pagrindinė veikla – formalusis švietimas pagal akredituotą vidurinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį.

Pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus, išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais yra atleidžiamas nuo mokymosi pasiekimų patikrinimo.

Vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius brandos egzaminus, išskyrus atvejus, kai asmuo švietimo ir mokslo ministro nustatytais atvejais yra atleidžiamas nuo brandos egzaminų.

Gimnazija išduoda šiuos išsilavinimo pažymėjimus: brandos atestatą ir jo priedą, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, pažymą apie kalbinės kompetencijos lygį ir kitus pažymėjimus švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

Kita veikla:

  • neformalusis vaikų švietimas pagal neformaliojo švietimo programas;
  • pagalbos teikimas (psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė, profesinis orientavimas);
  • mokinių sveikatos priežiūra;
  • mokinių maitinimas;
  • paslaugų teikimas (patalpų, transporto nuoma, kopijavimo, apgyvendinimo paslaugos).